Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

z-jakiej-racji
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viaoll oll

October 14 2018

z-jakiej-racji
0521 89d8

hisvintageworld:

alice in wonderland

First adaptation of the book in this 8 minute Russian silent film from 1903.
Reposted fromsimonsayer simonsayer viazielony-rower zielony-rower
z-jakiej-racji
z-jakiej-racji
7971 7708 500
Reposted fromoll oll
z-jakiej-racji
1481 4bf0
Reposted fromkrzysk krzysk viaoll oll
z-jakiej-racji
3512 9a3a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoll oll
z-jakiej-racji
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaoll oll
z-jakiej-racji
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaoll oll
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viaoll oll
z-jakiej-racji
8952 cd06 500
Reposted fromoll oll
z-jakiej-racji
8956 ecd3 500
Reposted fromoll oll
z-jakiej-racji
8959 8e70 500
Reposted fromoll oll
z-jakiej-racji
8979 f539 500
Reposted fromoll oll
z-jakiej-racji
6431 8bc9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
z-jakiej-racji
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
z-jakiej-racji
4088 9860 500
Reposted fromwsukience wsukience viaoll oll
z-jakiej-racji
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll

October 04 2018

z-jakiej-racji
7228 2ab6 500
Reposted fromKaviah Kaviah viazielony-rower zielony-rower

October 02 2018

z-jakiej-racji
1929 a687 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl