Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaoll oll
z-jakiej-racji
6485 2396 500
Reposted fromsynchronicity synchronicity viaoll oll
z-jakiej-racji
8332 0a2d 500
Reposted fromajema ajema viaoll oll
z-jakiej-racji
8342 b375 500
Reposted fromtichga tichga viaoll oll

February 08 2019

z-jakiej-racji
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoll oll
z-jakiej-racji
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viazielony-rower zielony-rower
z-jakiej-racji
4552 f197 500

November 10 2018

z-jakiej-racji
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaoll oll
z-jakiej-racji
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
z-jakiej-racji
8506 49d1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaoll oll
z-jakiej-racji
6079 ac84
Reposted fromswissfondue-interim swissfondue-interim viaoll oll

November 04 2018

z-jakiej-racji
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll

October 28 2018

z-jakiej-racji
Reposted fromFlau Flau viaoll oll

October 15 2018

z-jakiej-racji
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viaoll oll

October 14 2018

z-jakiej-racji
0521 89d8

hisvintageworld:

alice in wonderland

First adaptation of the book in this 8 minute Russian silent film from 1903.
Reposted fromsimonsayer simonsayer viazielony-rower zielony-rower
z-jakiej-racji
z-jakiej-racji
7971 7708 500
Reposted fromoll oll
z-jakiej-racji
1481 4bf0
Reposted fromkrzysk krzysk viaoll oll
z-jakiej-racji
3512 9a3a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl