Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

z-jakiej-racji
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaoll oll
z-jakiej-racji
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
z-jakiej-racji
8506 49d1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaoll oll
z-jakiej-racji
6079 ac84
Reposted fromswissfondue-interim swissfondue-interim viaoll oll

November 04 2018

z-jakiej-racji
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll

October 28 2018

z-jakiej-racji
Reposted fromFlau Flau viaoll oll

October 15 2018

z-jakiej-racji
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viaoll oll

October 14 2018

z-jakiej-racji
0521 89d8

hisvintageworld:

alice in wonderland

First adaptation of the book in this 8 minute Russian silent film from 1903.
Reposted fromsimonsayer simonsayer viazielony-rower zielony-rower
z-jakiej-racji
z-jakiej-racji
7971 7708 500
Reposted fromoll oll
z-jakiej-racji
1481 4bf0
Reposted fromkrzysk krzysk viaoll oll
z-jakiej-racji
3512 9a3a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoll oll
z-jakiej-racji
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaoll oll
z-jakiej-racji
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaoll oll
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viaoll oll
z-jakiej-racji
8952 cd06 500
Reposted fromoll oll
z-jakiej-racji
8956 ecd3 500
Reposted fromoll oll
z-jakiej-racji
8959 8e70 500
Reposted fromoll oll
z-jakiej-racji
8979 f539 500
Reposted fromoll oll
z-jakiej-racji
6431 8bc9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl